Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Procedura rekrutacji

Dotyczy Jonkoping University:

Proces aplikowania na studia w Szwecji za pośrednictwem Programu eduABROAD, składa się z kilku etapów.
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za proces rekrutacji.

Coroczny termin rekrutacji na studia w Szwecji: do 10 stycznia.


Opis procedury przyjmowania zgłoszeń:

 1. Należy wypełnić Aplikację rekrutacyjną:
  Aplikacja rekrutacyjna znajduje się tutaj

 2. Należy przygotować niezbędne załączniki do Aplikacji rekrutacyjnej. Konsultant Programu potwierdzi otrzymanie aplikacji i prześle informacje dotyczące sposobu dostarczenia załączników. Załączniki należy przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem do Szwecji lub dodać do systemu online.

  Lista wymaganych załączników to:
 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier) student musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (poświadczona kserokopia oryginału lub odpisu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), z odpowiednimi ocenami/wynikami z przedmiotów określonych w dodatkowych kryteriach przyjęcia na studia,
 • dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister) student musi posiadać tytuł BA Degree (licencjat/inżynier; poświadczona kserokopia oryginału lub odpisu oraz wykaz przedmiotów z ocenami, np. suplement do dyplomu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), na kierunku korespondującym z wybranym kierunkiem na poziomie MA Degree (magister),
 • poświadczona kserokopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • Wymagania językowe:
  dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier):
  wynik z części pisemnej egzaminu dojrzałości (matura) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dotyczy tylko osób posiadających już świadectwo dojrzałości; nie ma progu punktowego; dotyczy świadectw dojrzałości otrzymanych po roku 2005 włącznie)
  lub certyfikat językowy na stosownym poziomie, według zestawienia:
  IELTS: 6.5 lub TOEFL: paper based: 575; internet based: 90 lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE).
  dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister):
  wynik z części pisemnej egzaminu dojrzałości (matura) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dotyczy tylko osób posiadających już świadectwo dojrzałości; nie ma progu punktowego; dotyczy świadectw dojrzałości otrzymanych po roku 2005 włącznie)
  lub certyfikat językowy na stosownym poziomie, według zestawienia:
  IELTS: 6.5 lub TOEFL: paper based: 575; internet based: 90 lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE)
  lub odbycie całości lub części studiów pierwszego stopnia w języku angielskim więcej

 1. Aplikacja zostanie sprawdzona przez odpowiednią instytucję w Szwecji, a następnie przez uczelnię.

 2. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów uczelnia przekaże studentowi dalsze informacje na temat spełnienia kryteriów rekrutacji oraz wyniku rekrutacji (przyjęcie na studia, umieszczenie na liście rezerwowej lub odrzucenie aplikacji).

 3. W przypadku pozytywnej decyzji uczelni i przyjęciu na studia, studenci muszą potwierdzić chęć rozpoczęcia studiów.

Po zakończeniu powyższej procedury należy przygotować się do wyjazdu do Szwecji. Zapraszamy do działu:
Jak się żyje w Szwecji