Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Kryteria stawiane kandydatom

Dotyczy Jonkoping University:

Poniżej przedstawiono ogólne kryteria przyjęcia na studia do Jonkoping University. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia na studia. Należy je sprawdzić w szczegółach danego kierunku, zakładka: 'Facts', część 'Requirements', po wybraniu kierunku ze strony: ju.se/en/study-at-ju/our-programmes/bachelor-programmes.html lub ju.se/en/study-at-ju/our-programmes/master-programmes.html

Ogólne kryteria przyjęcia na studia na wszystkie kierunki studiów:

 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier) student musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (poświadczona kserokopia oryginału lub odpisu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), z odpowiednimi ocenami/wynikami z przedmiotów określonych w dodatkowych kryteriach przyjęcia na studia (Facts - Requirements),
 • dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister) student musi posiadać tytuł BA Degree (licencjat/inżynier; poświadczona kserokopia oryginału lub odpisu oraz wykaz przedmiotów z ocenami, np. suplement do dyplomu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), na kierunku korespondującym z wybranym kierunkiem na poziomie MA Degree (magister),
 • poświadczona kserokopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • Wymagania językowe:
  dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier):
  wynik z części pisemnej egzaminu dojrzałości (matura) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dotyczy tylko osób posiadających już świadectwo dojrzałości; nie ma progu punktowego; dotyczy świadectw dojrzałości otrzymanych po roku 2005 włącznie)
  lub certyfikat językowy na stosownym poziomie, według zestawienia:
  IELTS: 6.5 lub TOEFL: paper based: 575; internet based: 90 lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE).
  dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister):
  wynik z części pisemnej egzaminu dojrzałości (matura) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dotyczy tylko osób posiadających już świadectwo dojrzałości; nie ma progu punktowego; dotyczy Świadectw dojrzałości otrzymanych po roku 2005 włącznie)
  lub certyfikat językowy na stosownym poziomie, według zestawienia:
  IELTS: 6.5 lub TOEFL: paper based: 575; internet based: 90 lub Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English (CAE)
  lub odbycie całości lub części studiów pierwszego stopnia w języku angielskim więcej