Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Podatki

Po otrzymaniu pozwolenia na pobyt i pracę oraz numeru CPR osoby chcące podjąć pracę powinny zgłosić się do urzędu podatkowego SKAT, w celu otrzymania karty podatkowej.

Karta podatkowa składa się z dwóch części: karty głównej i dodatkowej. Z karty głównej, którą należy przedłożyć pracodawcy, wynika jaki procent podatku pracodawca powinien odprowadzić z wynagrodzenia. Karta dodatkowa potrzebna jest jedynie wówczas, gdy pracownik posiada więcej niż jedno miejsce pracy - kilku pracodawców w Danii. Karta podatkowa zawiera informacje o osobistych ulgach podatkowych pracownika oraz stawce podatkowej, którą jest on opodatkowany.

W Danii obowiązuje progresywne opodatkowanie wynagrodzenia. To znaczy, że wraz ze wzrostem dochodu wzrasta stopa opodatkowania.

Podatek od dochodu dzieli się na 3 progi:
  • Podstawowa stawka podatkowa obliczana jest od tej części podstawy opodatkowania, która przekracza kwotę wolną od podatku wynoszącą 39 500 DKK. Małżonkom przysługuje pełne prawo przeniesienia niewykorzystanej kwoty wolnej od podatku.
  • Średnia stawka podatkowa obliczana jest od tej części podstawy opodatkowania, która przekracza kwotę 272 600 DKK. Małżonkom przysługuje pełne prawo przeniesienia niewykorzystanego zasadniczego odpisu podatkowego, także małżeństwo zapłaci średnią stawkę podatkową dopiero, gdy ich całkowita podstawa opodatkowania przekroczy 545 200 DKK.
  • Maksymalna stawka podatkowa jest obliczana na podstawie dochodu powiększonego o dodatnią kwotę dochodu z kapitału netto. Ponadto dolicza się ewentualne wpłaty na kapitałowy fundusz emerytalny, odprowadzone od dochodu, gdyż przy obliczaniu maksymalnej stawki podatkowej nie przysługuje odpis podatkowy z tytułu wpłat na rzecz kapitałowego funduszu emerytalnego. Maksymalna stawka podatkowa obliczana jest od tej części podstawy opodatkowania, która przekracza kwotę podstawowego odpisu podatkowego wynoszącą 327 200 DKK. Niewykorzystany podstawowy odpis podatkowy od podstawy maksymalnej stawki podatkowej nie może zostać przekazany małżonkowi.

Podstawę obliczenia podatku gminnego oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz skarbu państwa stanowi dochód podlegający opodatkowaniu będący sumą netto wszystkich dochodów oraz odpisów. Podatek gminny obliczany jest podobnie jak podstawowa stawka podatkowa od tej części podstawy opodatkowania, która przekracza kwotę wolną od podatku wynoszącą 39 500 DKK. Małżonkom przysługuje pełne prawo przeniesienia niewykorzystanej kwoty wolnej od podatku.

Poza podatkiem dochodowym pobierany jest podatek na fundusz pracy w wysokości 8 procent dochodu. Podatek w wysokości 8 procent zostaje odprowadzony od wynagrodzenia przed naliczeniem podatku.

Przy sporządzaniu karty podatkowej pracownik otrzymuje formularz dla ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku stałego zatrudnienia formularz dla ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy obowiązującej na kolejny rok wysyłany jest w listopadzie. Można go uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym.

Duński rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Podatek jest naliczany na podstawie dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. W marcu-kwietniu pracownik otrzymuje formularz zeznania podatkowego, który należy wypełnić i odesłać organom podatkowym. Na podstawie zawartych w nim informacji Główny Urząd Podatkowy SKAT naliczy podatki pracownika i wyśle roczne rozliczenie podatku dochodowego. Jeśli okaże się, że podatek został nadpłacony, kwota nadpłaty zostanie przelana na rachunek bankowy (Nem-Konto). Jeśli zapłacony podatek był niewystarczający, należy uiścić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą zaliczek w danym roku.


Źródło:
www.workindenmark.dk