Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

BA Degree Top up

Studia na poziomie Bachelor Degree Top up (BA Degree Top up) oferowane przez uczelnie uczestniczące w Programie eduABROAD, trwają 1,5 roku, kształcą na poziomie BA Degree i są bezpłatne. Programy nauczania na poziomie BA Degree Top up to praktyczne studia, które otwierają rynki pracy zarówno Danii, Polski, jak i całej Europy i świata. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom BA Degree, który jest odpowiednikiem polskiego tytułu licencjata lub inżyniera. Za każdy zaliczony przedmiot studenci otrzymują punkty kredytowe ECTS. Dzięki ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia studiów na jednej uczelni, a okres studiów odbyty na jednej uczelni może być w pełni uznany przez inną uczelnię. Dzięki temu będąc absolwentem jednego z kierunków BA Degree Top up studenci mogą kontynuować naukę na wybranej innej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób absolwenci kierunków BA Degree Top up mogą uzyskać tytuł magistra (MA).

Studenci ubiegający się o przyjęcie na kierunki BA Degree Top up muszą posiadać dyplom ukończenia studiów na stopniu AP degree.

Edukacja w Danii nastawiona na praktyczne kształcenie ma długą tradycję, a takie programy są oferowane przez specjalistyczne uczelnie - uniwersytety. Programy BA Degree Top up dają wszystkim studentom solidną wiedzę teoretyczną oraz wyposażają w umiejętność stosowania teorii do praktyki.
Programy Bachelor Degree Top up (BA Degree Top up) trwają 1,5 roku, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymują 90 punktów ECTS.

Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy dyplom ukończenia studiów na stopniu AP degree i znajomość języka angielskiego.

Wszystkie programy BA Degree Top up praktycznie przygotowują studentów do zawodu i otwierają drogę do zatrudnienia jako specjaliści średniego szczebla.

Podczas studiów oprócz klasycznych wykładów przybliżających teorie, studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, w tym ćwiczeniach oraz laboratoriach, a także przygotowują projekty oparte na realnych przypadkach zasięgniętych z przedsiębiorstw.
Studenci bardzo dużo pracują w grupach wykonując powierzone im projekty.
Studenci są zachęcani przez nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz w pracach grupy, w związku z tym niezwykle ważną umiejętnością jest zdolność do komunikowania się w języku angielskim.
Podczas ostatniego semestru w celu praktycznego przygotowania do zawodu studenci przygotowują główny projekt oraz uczestniczą w praktykach w wybranej przez siebie firmie lub instytucji w Danii, Polsce lub w innych wybranym kraju.

Programy BA Degree Top up wyposażają studentów w analityczne i praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszej pracy. Są to programy, które łączą teorię z praktyką, czyli umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w biznesie lub przemyśle.
Dodatkowo programy BA Degree Top up umożliwiają dalszą edukację w celu uzyskania tytułu magistra (MA). Okres studiów BA Degree Top up jest zaliczany do całego wymaganego okresu studiowania.
Po ukończeniu programu BA Degree Top up, aby uzyskać tytuł magistra (MA), należy po otrzymaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA) studiować jeszcze 2 lata. Po ukończeniu programu BA Degree Top up dalszą edukację można kontynuować po angielsku w Danii (również bezpłatnie), ale także w Polsce lub na innej wybranej uczelni w Europie (w zależności od kraju i wybranej uczelni bezpłatnie, częściowo odpłatnie lub w pełni odpłatnie).

Wszystkie programy BA Degree Top up zostały przygotowane w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami i organizacjami ze stosownej branży sektora biznesu lub przemysłu. Dzięki temu absolwenci programów BA Degree Top up są praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie od razu po ukończeniu studiów.

Uniwersytety oferujące programy BA Degree Top up mają mniej studentów niż klasyczne uniwersytety teoretyczne, dzięki temu zapewniają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych. Duńscy nauczyciele stawiają na bliski kontakt i indywidualne podejście do każdego studenta, to pomaga w lepszym rozwoju studentów i przygotowaniu do pracy.

Wszystkie programy BA Degree Top up oferują bardzo wysoki poziom edukacji, który jest gwarantowany przez Duńskie Ministerstwo Edukacji. Każdy uniwersytet oferujący programy BA Degree Top up musi spełnić wiele wymagań, aby móc oferować dany kierunek, a jakość edukacji jest stale monitorowana i oceniana, w celu zapewnienia jednakowego poziomu kształcenia na wszystkich uczelniach oferujących programy BA Degree Top up. Wszystkie programy BA Degree Top up podlegają także ocenie na międzynarodowym poziomie gwarantującym naukowe standardy.


Zobacz również:
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów


Źródło:
www.ciriusonline.dk