Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

BA Degree

Studia na poziomie Professional Bachelor Degree (BA Degree) oferowane przez uczelnie uczestniczące w Programie eduABROAD, trwają od 3 do 4 lat, kształcą na poziomie BA Degree i są bezpłatne. Programy nauczania na poziomie BA Degree to praktyczne studia, które otwierają rynki pracy zarówno Danii, Polski, jak i całej Europy i świata. Studia są odpowiednikiem polskiego tytułu licencjata lub inżyniera. Za każdy zaliczony przedmiot studenci otrzymują punkty kredytowe ECTS. Dzięki ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia studiów na jednej uczelni, a okres studiów odbyty na jednej uczelni może być w pełni uznany przez inną uczelnię. Dzięki temu będąc absolwentem jednego z kierunków BA Degree studenci mogą kontynuować naukę na wybranej innej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób absolwenci kierunków BA mogą uzyskać tytuł magistra (MA).

Dzięki temu są one atrakcyjne dla kilku grup kandydatów:

  • osoby z wykształceniem średnim, które chcą rozpocząć kształcenie akademickie. Po ukończeniu programu BA Degree można podjąć zatrudnienie lub kontynuować edukację do poziomu tytuł magistra (MA), więcej o dalszej nauce po BA Degree,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów),
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w swoim zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów), którzy chcą podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach w kraju lub za granicą,
  • osoby z tytułem inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności wymagane w innym zawodzie (w przypadku wyboru programu BA Degree innego niż kierunek ukończonych studiów).

Edukacja w Danii nastawiona na praktyczne kształcenie ma długą tradycję, a takie programy są oferowane przez specjalistyczne uczelnie - uniwersytety. Programy BA Degree dają wszystkim studentom solidną wiedzę teoretyczną oraz wyposażają w umiejętność stosowania teorii do praktyki.
Programy Professional Bachelor Degree (BA degree) trwają od 3 do 4 lat, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymują od 180 do 240 punktów ECTS.

Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy matura lub ukończone studia wyższe i znajomość języka angielskiego.

Wszystkie programy BA Degree praktycznie przygotowują studentów do zawodu i otwierają drogę do zatrudnienia jako specjaliści średniego szczebla.

Podczas studiów oprócz klasycznych wykładów przybliżających teorie, studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, w tym ćwiczeniach oraz laboratoriach, a także przygotowują projekty oparte na realnych przypadkach zasięgniętych z przedsiębiorstw.
Studenci bardzo dużo pracują w grupach wykonując powierzone im projekty.
Studenci są zachęcani przez nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz w pracach grupy, w związku z tym niezwykle ważną umiejętnością jest zdolność do komunikowania się w języku angielskim.
Podczas ostatniego semestru w celu praktycznego przygotowania do zawodu studenci przygotowują główny projekt oraz uczestniczą w praktykach w wybranej przez siebie firmie lub instytucji w Danii, Polsce lub w innych wybranym kraju.

Programy BA Degree wyposażają studentów w analityczne i praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszej pracy. Są to programy, które łączą teorię z praktyką, czyli umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w biznesie lub przemyśle.
Dodatkowo programy BA Degree umożliwiają dalszą edukację w celu uzyskania tytułu magistra (MA). Okres studiów BA Degree jest zaliczany do całego wymaganego okresu studiowania.
Po ukończeniu programu BA Degree, aby uzyskać tytuł magistra (MA), należy po otrzymaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA) studiować jeszcze 2 lata. Po ukończeniu programu BA Degree dalszą edukację można kontynuować po angielsku w Danii (również bezpłatnie), ale także w Polsce lub na innej wybranej uczelni w Europie (w zależności od kraju i wybranej uczelni bezpłatnie, częściowo odpłatnie lub w pełni odpłatnie).

Wszystkie programy BA Degree zostały przygotowane w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami i organizacjami ze stosownej branży sektora biznesu lub przemysłu. Dzięki temu absolwenci programów BA Degree są praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie od razu po ukończeniu studiów.

Uniwersytety oferujące programy BA Degree mają mniej studentów niż klasyczne uniwersytety teoretyczne, dzięki temu zapewniają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych. Duńscy nauczyciele stawiają na bliski kontakt i indywidualne podejście do każdego studenta, to pomaga w lepszym rozwoju studentów i przygotowaniu do pracy.

Wszystkie programy BA Degree oferują bardzo wysoki poziom edukacji, który jest gwarantowany przez Duńskie Ministerstwo Edukacji. Każdy uniwersytet oferujący programy BA Degree musi spełnić wiele wymagań, aby móc oferować dany kierunek, a jakość edukacji jest stale monitorowana i oceniana, w celu zapewnienia jednakowego poziomu kształcenia na wszystkich uczelniach oferujących programy BA Degree. Wszystkie programy BA Degree podlegają także ocenie na międzynarodowym poziomie gwarantującym naukowe standardy.


Zobacz również:
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów


Źródło:
www.ciriusonline.dk