Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Regulamin serwisu internetowego
www.studiazagranica.pl

Postanowienia Ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, korzystania z i udostępniania Serwisu internetowego www.studiazagranica.pl, dostępnego również pod adresem www.eduabroad.pl.
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis jest SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000330583, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL6572823444, REGON: 260301639
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.studiazagranica.pl.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

Definicje
§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
SimpleOutsourcing.pl - SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000330583 Sąd Rejonowy w Kielcach X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL6572823444, REGON: 260301639.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.eduabroad.pl oraz www.studiazagranica.pl
Zasoby serwisu - materiały udostępniane na stronach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Odpowiedzialność
§ 3

 1. SimpleOutsourcing.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na stronach, do których Serwis odsyła, linkuje oraz nie rekomenduje tych stron i nie odpowiada za aktualność i kompletność tych informacji.
 2. Serwis ma charakter informacyjny, SimpleOutsourcing.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych treści oraz za działania oraz decyzje powzięte przez jego Użytkowników, na podstawie informacji w nim zawartych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, skierowane przeciw SimpleOutsourcing.pl, a związane z działaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub prawem.
 4. SimpleOutsourcing.pl nie jest odpowiedzialny za brak dostępu do Serwisu z powodu awarii systemu telekomunikacyjnego oraz za szkody przez nie wywołane.
 5. SimpleOutsourcing.pl zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w Zasobach serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zmianach.

Prawa autorskie
§ 4

 1. Nazwy uczelni, firm oraz innych instytucji, opisy, teksty, dźwięki, filmy, zdjęcia, grafiki, logotypy i materiały stanowiące Zasoby serwisu znajdujące się w Serwisie chronione są prawami autorskimi na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z Zasobów serwisu, o których mowa w § 4 art. 1 niniejszego Regulaminu, w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek wynikający z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest zwielokrotnianie Zasobów serwisu, o których mowa w §4 art. 1 niniejszego Regulaminu, a w szczególności umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub w inny sposób.

Dane osobowe
§ 5

 1. SimpleOutsourcing.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą Polityką prywatności.

Postanowienia końcowe
§ 6

 1. SimpleOutsourcing.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, SimpleOutsourcing.pl poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na serwisie internetowym www.studiazagranica.pl.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu podczas realizacji zlecenia obowiązuje regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia.
 4. Niniejszy Regulamin został przyjęty 21.05.2018 r. i wchodzi w życie od dnia 21.05.2018 r.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.eduabroad.pl oraz www.studiazagranica.pl