Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania Studia w Danii Studia Dania Studia w Szwecji Studia Szwecja Studia w Holandii Studia Holandia
 
Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania Studia w Danii Studia Dania Studia w Szwecji Studia Szwecja Studia w Holandii Studia Holandia
  Program eduABROAD na facebook   Program eduABROAD na twitter   Program eduABROAD na youtube
  Program eduABROAD na blogger   Program eduABROAD na myspace   Program eduABROAD na nk.pl  
 
Studia za granicą Studia w Anglii Studia w Wielkiej Brytanii Studia Anglia Studia Wielka Brytania Studia w Danii Studia Dania Studia w Szwecji Studia Szwecja Studia w Holandii Studia Holandia
 
 

Regulamin serwisu internetowego
www.studiazagranica.pl

Postanowienia Ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, korzystania z i udostępniania Serwisu internetowego www.studiazagranica.pl, dostępnego również pod adresem www.eduabroad.pl.
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis jest SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000330583, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL6572823444, REGON: 260301639
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.studiazagranica.pl.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

Definicje
§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
SimpleOutsourcing.pl - SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000330583 Sąd Rejonowy w Kielcach X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL6572823444, REGON: 260301639.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.eduabroad.pl oraz www.studiazagranica.pl
Zasoby serwisu - materiały udostępniane na stronach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Odpowiedzialność
§ 3

 1. SimpleOutsourcing.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na stronach, do których Serwis odsyła, linkuje oraz nie rekomenduje tych stron i nie odpowiada za aktualność i kompletność tych informacji.
 2. Serwis ma charakter informacyjny, SimpleOutsourcing.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych treści oraz za działania oraz decyzje powzięte przez jego Użytkowników, na podstawie informacji w nim zawartych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, skierowane przeciw SimpleOutsourcing.pl, a związane z działaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub prawem.
 4. SimpleOutsourcing.pl nie jest odpowiedzialny za brak dostępu do Serwisu z powodu awarii systemu telekomunikacyjnego oraz za szkody przez nie wywołane.
 5. SimpleOutsourcing.pl zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w Zasobach serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zmianach.

Prawa autorskie
§ 4

 1. Nazwy uczelni, firm oraz innych instytucji, opisy, teksty, dźwięki, filmy, zdjęcia, grafiki, logotypy i materiały stanowiące Zasoby serwisu znajdujące się w Serwisie chronione są prawami autorskimi na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z Zasobów serwisu, o których mowa w § 4 art. 1 niniejszego Regulaminu, w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek wynikający z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest zwielokrotnianie Zasobów serwisu, o których mowa w §4 art. 1 niniejszego Regulaminu, a w szczególności umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub w inny sposób.

Dane osobowe
§ 5

 1. SimpleOutsourcing.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą Polityką prywatności.

Postanowienia końcowe
§ 6

 1. SimpleOutsourcing.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, SimpleOutsourcing.pl poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na serwisie internetowym www.studiazagranica.pl.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu podczas realizacji zlecenia obowiązuje regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia.
 4. Niniejszy Regulamin został przyjęty 21.05.2018 r. i wchodzi w życie od dnia 21.05.2018 r.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.eduabroad.pl oraz www.studiazagranica.pl