Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem danych osobowych jest SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000330583, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL6572823444, REGON: 260301639, zwane w dalszej części Polityki Prywatności jako "Administrator".

 2. Dane osobowe:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zw przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane w dalszej części Polityki Prywatności jako "RODO".

 3. Użytkownik:
  Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z witryn lub usług świadczonych przez Administratora, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako "Użytkownik".

 4. Cel przetwarzania i wykorzystania danych osobowych:
  Celem przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacja przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zapytań mailowych prowadzona przez Administratora,
  2. dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. umożliwienie Użytkownikowi kontaktu, przy czym dane osobowe podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. przesyłanie zamówionych informacji marketingowych, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  5. rekrutacja, przy czym dane osobowe podane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 5. Zakres zbieranych danych:
  Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do prawidłowego świadczenia usług. Użytkownik może zdecydować, w jakim zakresie będą wykorzystywane dane osobowe, które jego dotyczą.

 6. Prawa Użytkowników:
  Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych zebranych przez Administratora,
  2. żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia swoich danych osobowych zebranych przez Administratora,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zmiany w zakresie swoich danych osobowych, mogą być dokonywane przez Użytkownika poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail Administratora: office@simpleoutsourcing.pl lub listownie na adres: SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
 8. Administrator zastrzega prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli ich zachowania wymagają obowiązujące przepisy prawa.

 9. Dobrowolność podania danych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług i ich realizacji przez Administratora, do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od Administratora zamówionych komunikatów marketingowych.

 10. Dostęp do danych osobowych osób trzecich:
  Do danych osobowych przetwarzanych i wykorzystanych przez Administratora bezpośredni dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane innym podmiotom - zaufani partnerzy, z następujących kategorii:
  1. Google Inc - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych,
  2. Facebook Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych,
  3. Twitter Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
  4. Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług pocztowych i kurierskich,
  5. wysylajtaniej.pl Andrzej Sosnowski - w celach realizowania usług pocztowych i kurierskich,
  6. uczelniom i innym instytucjom edukacyjnym krajowym i zagranicznym - w celach realizacji usług rekrutacji,
  7. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, np. dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług prawnych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług doradczych - w związku ze świadczeniem tych usług.

 11. Okres przechowywania danych osobowych:
  Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
  1. dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Użytkownika,
  2. dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez cały okres obowiązywania umowy między Użytkownikiem, a Administratorem,
  3. dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora ze względu na obowiązki prawne do czasu wygaśnięcia obowiązku lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  4. w związku z marketingiem, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu lub wycofania zgody.

 12. Wykorzystanie plików Cookies - tzw. "ciasteczek":
  Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz tzw. logi lub pliki dziennika. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
 13. Korzystając z witryn Administratora, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez Administratora Cookies lub innych podobnych technologii, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z witryn Administratora.
 14. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. dostosowania zawartości stron internetowych witryn Administratora do preferencji Użytkownika,
  3. optymalizacji korzystania ze stron internetowych witryn Administratora,
  4. rozpoznania urządzenia Użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.
 15. Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 16. W ramach witryny Administratora stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny Administratora, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny Administratora,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny Administratora,
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny Administratora,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 17. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Jak zarządzać plikami cookies:
 18. Oprócz plików cookies Adsministrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w witrynie Administratora.

 19. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych:
  Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administrator oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 20. Wyłączenie odpowiedzialności:
  Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, produktów, towarów lub stron internetowych należących do innych nie współpracujących podmiotów niż Administratora, również w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron internetowych zostały zamieszczone na stronach Administratora komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
  Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 21. Zmiany Polityki Prywatności:
  Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane przez Administratora. O stosownych zmianach oraz dacie ich wprowadzenia, Administrator powiadomi Użytkowników, poprzez wydanie stosownego komunikatu.

 22. Kontakt:
  Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych osobowych oraz z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora: office@simpleoutsourcing.pl lub listownie na adres: SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.