Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikacjŕ na studia za granic▒ z│o┐ysz bez dodatkowych op│at.

 

´╗┐Polityka prywatno┬Âci

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem danych osobowych jest SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Mol─Öda Sp├│┼éka jawna, z siedzib┬▒ w Kielcach, 25-663 Kielce, Olszewskiego 6, zarejestrowane w S┬▒dzie Rejonowym w Kielcach w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru S┬▒dowego KRS nr: 0000330583, posiadaj┬▒ce NIP 6572823444, zwane w dalszej cz─Ö┬Âci Polityki Prywatno┬Âci jako ÔÇ×AdministratorÔÇŁ.

 2. Dane osobowe:
  Dane osobowe b─Öd┬▒ przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustaw┬▒ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z Rozporz┬▒dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi┬▒zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz┬▒dzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane w dalszej cz─Ö┬Âci Polityki Prywatno┬Âci jako ÔÇ×RODOÔÇŁ.

 3. U┼╝ytkownik:
  U┼╝ytkownikiem jest ka┼╝da osoba, kt├│ra korzysta z witryn lub us┼éug ┬Âwiadczonych przez Administratora, zwany w dalszej cz─Ö┬Âci Polityki Prywatno┬Âci jako ÔÇ×U┼╝ytkownikÔÇŁ.

 4. Cel przetwarzania i wykorzystania danych osobowych:
  Celem przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez Administratora jest:
   a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacja przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zapytań mailowych prowadzona przez Administratora, b) dane osobowe Użytkownika mog± być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowi±zuj±cych przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, c) umożliwienie Użytkownikowi kontaktu, przy czym dane osobowe podane przez Użytkownika w celu nawi±zania kontaktu z Administratorem będ± przetwarzane przez Administratora wył±cznie w tym celu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, d) przesyłanie zamówionych informacji marketingowych, wył±cznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, e) rekrutacja, przy czym dane osobowe podane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będ± przetwarzane przez Administratora wył±cznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 5. Zakres zbieranych danych:
  Administrator zbiera dane osobowe wy┼é┬▒cznie w zakresie podanym przez U┼╝ytkownika lub w zakresie wymaganym do prawid┼éowego ┬Âwiadczenia us┼éug. U┼╝ytkownik mo┼╝e zdecydowa─ç, w jakim zakresie b─Öd┬▒ wykorzystywane dane osobowe, kt├│re jego dotycz┬▒.

 6. Prawa U┼╝ytkownik├│w:
  Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   a) uzyskania dost─Öpu do swoich danych osobowych zebranych przez Administratora, b) ┼╝┬▒dania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuni─Öcia swoich danych osobowych zebranych przez Administratora, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, d) przenoszenia danych, e) wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zmiany w zakresie swoich danych osobowych, mog┬▒ by─ç dokonywane przez U┼╝ytkownika poprzez przes┼éanie o┬Âwiadczenia woli na adres e-mail Administratora: office@simpleoutsourcing.pl lub listownie na adres: SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Mol─Öda Sp├│┼éka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
 8. Administrator zastrzega prawo do odmowy usuni─Öcia danych osobowych, je┼╝eli ich zachowania wymagaj┬▒ obowi┬▒zuj┬▒ce przepisy prawa.

 9. Dobrowolno┬Â─ç podania danych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług i ich realizacji przez Administratora, do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od Administratora zamówionych komunikatów marketingowych.

 10. Dost─Öp do danych osobowych os├│b trzecich:
  Do danych osobowych przetwarzanych i wykorzystanych przez Administratora bezpo┬Âredni dost─Öp maj┬▒ jedynie upowa┼╝nieni pracownicy lub wsp├│┼épracownicy Administratora. Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w mog┬▒ by─ç udost─Öpniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi┬▒zuj┬▒cych przepis├│w prawa. Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w mog┬▒ by─ç r├│wnie┼╝ przekazywane innym podmiotom - zaufani partnerzy, z nast─Öpuj┬▒cych kategorii:
   a) Google Inc - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, b) Facebook Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, c) Twitter Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych d) Poczta Polska S.A. - w celach realizowania us┼éug pocztowych i kurierskich, e) wysylajtaniej.pl Andrzej Sosnowski - w celach realizowania us┼éug pocztowych i kurierskich, f) uczelniom i innym instytucjom edukacyjnym krajowym i zagranicznym - w celach realizacji us┼éug rekrutacji, g) podmiotom ┬Âwiadcz┬▒cym na rzecz Administratora us┼éugi, np. dostawcy us┼éug informatycznych, dostawcy us┼éug prawnych, dostawcy us┼éug ksi─Ögowych, dostawcy us┼éug doradczych - w zwi┬▒zku ze ┬Âwiadczeniem tych us┼éug.

 11. Okres przechowywania danych osobowych:
  Okres przechowywania danych osobowych zale┼╝y od celu ich przetwarzania i wynosi:
   a) dane osobowe U┼╝ytkownika b─Öd┬▒ przechowywane przez Administratora przez ca┼éy okres ┬Âwiadczenia us┼éugi na rzecz U┼╝ytkownika, b) dane osobowe U┼╝ytkownika b─Öd┬▒ przechowywane przez Administratora przez ca┼éy okres obowi┬▒zywania umowy mi─Ödzy U┼╝ytkownikiem, a Administratorem, c) dane osobowe U┼╝ytkownika b─Öd┬▒ przechowywane przez Administratora ze wzgl─Ödu na obowi┬▒zki prawne do czasu wyga┬Âni─Öcia obowi┬▒zku lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszcze┼ä, d) w zwi┬▒zku z marketingiem, dane osobowe U┼╝ytkownika b─Öd┬▒ przechowywane przez Administratora, do czasu zg┼éoszenia przez U┼╝ytkownika sprzeciwu lub wycofania zgody.

 12. Wykorzystanie plik├│w Cookies - tzw. ÔÇ×ciasteczekÔÇŁ:
  Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi┬▒ dane informatyczne, w szczeg├│lno┬Âci pliki tekstowe, kt├│re przechowywane s┬▒ w urz┬▒dzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika i przeznaczone s┬▒ do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawieraj┬▒ nazw─Ö strony internetowej, z kt├│rej pochodz┬▒, czas przechowywania ich na urz┬▒dzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer. Administrator nie zbiera w spos├│b automatyczny ┼╝adnych informacji, z wyj┬▒tkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz tzw. logi lub pliki dziennika. Cookies nie s┼éu┼╝┬▒ do gromadzenia danych osobowych.
 13. Korzystaj┬▒c z witryn Administratora, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawie┼ä przegl┬▒darki U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na stosowanie cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejsz┬▒ Polityk┬▒ Prywatno┬Âci. Je┼╝eli U┼╝ytkownik nie zgadza si─Ö na u┼╝ywanie przez Administratora Cookies lub innych podobnych technologii, powinien zmieni─ç ustawienia swojej przegl┬▒darki lub zrezygnowa─ç z korzystania z witryn Administratora.
 14. Pliki cookies wykorzystywane s┬▒ w celu:
   a) tworzenia statystyk, kt├│re pomagaj┬▒ zrozumie─ç, w jaki spos├│b U┼╝ytkownicy korzystaj┬▒ ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┬Âci, b) dostosowania zawarto┬Âci stron internetowych witryn Administratora do preferencji U┼╝ytkownika, c) optymalizacji korzystania ze stron internetowych witryn Administratora, d) rozpoznania urz┬▒dzenia U┼╝ytkownika, aby odpowiednio wy┬Âwietli─ç stron─Ö internetow┬▒, dostosowan┬▒ do indywidualnych potrzeb.
 15. Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje plik├│w cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "sta┼ée" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s┬▒ plikami tymczasowymi, kt├│re przechowywane s┬▒ w urz┬▒dzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é┬▒czenia oprogramowania (przegl┬▒darki internetowej). "Sta┼ée" pliki cookies przechowywane s┬▒ w urz┬▒dzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┬Âlony w parametrach plik├│w cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
 16. W ramach witryny Administratora stosowane s┬▒ nast─Öpuj┬▒ce rodzaje plik├│w cookies:
   a) "niezb─Ödne" pliki cookies, umo┼╝liwiaj┬▒ce korzystanie z us┼éug dost─Öpnych w ramach witryny Administratora, np. uwierzytelniaj┬▒ce pliki cookies wykorzystywane do us┼éug wymagaj┬▒cych uwierzytelniania w ramach witryny Administratora, b) pliki cookies s┼éu┼╝┬▒ce do zapewnienia bezpiecze┼ästwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu┼╝y─ç w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny Administratora, c) "wydajno┬Âciowe" pliki cookies, umo┼╝liwiaj┬▒ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny Administratora, d) "funkcjonalne" pliki cookies, umo┼╝liwiaj┬▒ce "zapami─Ötanie" wybranych przez U┼╝ytkownika ustawie┼ä i personalizacj─Ö interfejsu U┼╝ytkownika, np. w zakresie wybranego j─Özyka lub regionu, z kt├│rego pochodzi U┼╝ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl┬▒du strony internetowej itp., e) "reklamowe" pliki cookies, umo┼╝liwiaj┬▒ce dostarczanie U┼╝ytkownikom tre┬Âci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa┼ä.
 17. W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝┬▒ce do przegl┬▒dania stron internetowych (przegl┬▒darka internetowa) domy┬Âlnie dopuszcza przechowywanie plik├│w cookies w urz┬▒dzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy mog┬▒ dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz┬▒cych plik├│w cookies. Ustawienia te mog┬▒ zosta─ç zmienione w szczeg├│lno┬Âci w taki spos├│b, aby blokowa─ç automatyczn┬▒ obs┼éug─Ö plik├│w cookies w ustawieniach przegl┬▒darki internetowej b┬▒d─Ż informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz┬▒dzeniu U┼╝ytkownika. Szczeg├│┼éowe informacje o mo┼╝liwo┬Âci i sposobach obs┼éugi plik├│w cookies dost─Öpne s┬▒ w ustawieniach oprogramowania (przegl┬▒darki internetowej).
  Jak zarz┬▒dza─ç plikami cookies:
   ÔÇó Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka ÔÇó Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ÔÇó Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ÔÇó Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411 ÔÇó Safari (iOS): https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 ÔÇó Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/ ÔÇó Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 18. Opr├│cz plik├│w cookies Adsministrator mo┼╝e r├│wnie┼╝ gromadzi─ç dane zwyczajowo zbierane przez administrator├│w system├│w internetowych w ramach tzw. log├│w lub plik├│w dziennika. Informacje zawarte w logach mog┬▒ obejmowa─ç m.in. adres IP, rodzaj platformy i przegl┬▒darki internetowej, dostawc─Ö Internetu oraz adres strony, z kt├│rej dokonano wizyty w witrynie Administratora.

 19. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych:
  Administrator o┬Âwiadcza, ┼╝e przetwarza dane osobowe U┼╝ytkownik├│w zgodnie z ustaw┬▒ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z Rozporz┬▒dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi┬▒zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz┬▒dzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administrator o┬Âwiadcza, ┼╝e stosuje odpowiednie ┬Ârodki techniczne i organizacyjne, kt├│re zapewniaj┬▒ ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych, odpowiedni┬▒ do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron┬▒ oraz zabezpiecza dane osobowe przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion┬▒, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmian┬▒, utrat┬▒, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 20. Wy┼é┬▒czenie odpowiedzialno┬Âci:
  Niniejsza Polityka Prywatno┬Âci nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotycz┬▒cych us┼éug, produkt├│w, towar├│w lub stron internetowych nale┼╝┬▒cych do innych nie wsp├│┼épracuj┬▒cych podmiot├│w ni┼╝ Administratora, r├│wnie┼╝ w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron internetowych zosta┼éy zamieszczone na stronach Administratora komercyjnie, go┬Âcinnie, na zasadach wzajemno┬Âci lub nies┼éu┼╝┬▒cych osi┬▒gni─Öciu efektu handlowego.
  Administrator nie odpowiada za dzia┼éania lub zaniechania U┼╝ytkownik├│w, skutkiem kt├│rych Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w spos├│b okre┬Âlony w niniejszej Polityce Prywatno┬Âci.

 21. Zmiany Polityki Prywatno┬Âci:
  Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno┬Âci, je┬Âli wymaga─ç tego b─Öd┬▒ przepisy prawa lub zmiany wprowadzane przez Administratora. O stosownych zmianach oraz dacie ich wprowadzenia, Administrator powiadomi U┼╝ytkownik├│w, poprzez wydanie stosownego komunikatu.

 22. Kontakt:
  Wszelkie dodatkowe pytania zwi┬▒zane z ochron┬▒ danych osobowych oraz z Polityk┬▒ Prywatno┬Âci prosimy kierowa─ç na adres Administratora: office@simpleoutsourcing.pl lub listownie na adres: SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Mol─Öda Sp├│┼éka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.