Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:
 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem danych osobowych jest SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000330583, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL6572823444, REGON: 260301639, zwane w dalszej części jako "Administrator".

 2. Dane kontaktowe do Administratora:
  e-mail: office@simpleoutsourcing.pl
  tel.: 41 310 80 90

 3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
  imię, nazwisko, adres e-mail.

 4. Cel przetwarzania i wykorzystania danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w postaci udzielania wszelkich informacji na temat działalności Administratora oraz na temat oferowanych przez Administratora produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.

 5. Dostęp do danych osobowych osób trzecich:
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: pracownicy Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, np. dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług prawnych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług doradczych.

 6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Okres przechowywania danych osobowych wynosi:
  1. 30 dni od otrzymania zapytania lub 30 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji.

 7. Przysługujące prawa:
  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych zebranych przez Administratora,
  2. żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia swoich danych osobowych zebranych przez Administratora,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Zmiany w zakresie swoich danych osobowych, mogą być dokonywane przez Panią/Pana poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail Administratora: office@simpleoutsourcing.pl lub listownie na adres: SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
 9. Administrator zastrzega prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli ich zachowania wymagają obowiązujące przepisy prawa.

 10. Dobrowolność podania danych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz:
  1. ich podanie jest niezbędne do zapewnienia kontaktu z Administratorem, a ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.