Praktyczne studia po angielsku.
Program eduABROAD to oficjalne biuro zagranicznych uczelni w Polsce.
Aplikację na studia za granicą złożysz bez dodatkowych opłat.

 

Kryteria stawiane kandydatom

Dotyczy Hanze University of Applied Sciences, Groningen:

Poniżej przedstawiono ogólne kryteria przyjęcia na studia do Hanze University of Applied Sciences, Groningen. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia na studia. Należy je sprawdzić w szczegółach danego kierunku, zakładka: 'Admission requirements and special details' po wybraniu kierunku ze strony:
www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/programme-information/programme-overview

Ogólne kryteria przyjęcia na studia:

 • student musi wykazywać, że posiada umiejętności, motywację i determinację do studia na wybranym kierunku,
 • dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier) student musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), z odpowiednimi ocenami/wynikami z przedmiotów określonych w kryteriach przyjęcia na studia (Admission requirements and special details),
 • dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister) student musi posiadać tytuł BA Degree (licencjat/inżynier; oryginał lub odpis oraz wykaz przedmiotów z ocenami, np. suplement do dyplomu, wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego), na kierunku korespondującym z wybranym kierunkiem na poziomie MA Degree (magister),
 • student musi posiadać wystarczające umiejętności językowe z języka angielskiego dla danego kierunku studiów,
 • Wymagania językowe:
  dla studiów pierwszego stopnia na poziomie BA Degree (licencjat/inżynier):
  zdany egzamin maturalny z języka angielskiego lub posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego Academic IELTS z wynikiem 6.0,
  dla studiów drugiego stopnia na poziomie MA Degree (magister):
  wymagane jest posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego Academic IELTS z wynikiem 6.5,
  dla Preparatory Course:
  wymagane jest posiadanie certyfikatu językowego z języka angielskiego Academic IELTS z wynikiem 5.5.

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia jest weryfikowane przez pracowników uczelni, na podstawie dostarczonych dokumentów, życiorysu, listu motywacyjnego, a jeżeli jest to niezbędne również na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.